За нас

Устав

ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА И ЗЕМЕДЕЛСКА  ПАЛАТА – ЛОВЕЧ  е създадена през 1999 година като неправителствена, обществена организация с нестопанска цел в региона на град Ловеч.

През 2001 год. ТПЗП- Ловеч е пререгистрирана като неправителствена организация в частна полза по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Тя е независима регионална структура на Българската търговско-промишлена палата.  

 

Мисията на Палатата е да съдейства за развитието на благоприятна икономическа среда за развитие на бизнеса и да улеснява неговата дейност.

 

 ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА ПАЛАТАТАСА :

  • ДА подпомагаме, насърчаваме, представяме и защитаваме икономическите интереси на нашите членове
  • ДА стимулираме експорта
  • ДА насърчаваме навлизането на българските фирми на Европейските пазари
  • ДА работим за повишаване на фирмената култура и конкурентноспособността на местните фирми
  • ДА съдействаме за привличането на чужди инвестиции в полза на българските малки и средни предприятия
  • ДА запознаваме местните власти (общинска и областна) с мненията и становищата на нашите членове
  • ДА насърчаваме и подпомагаме започването на нов бизнес
  • ДА подпомагаме местното Бюро по трудова заетост и да съдействаме за намаляване на безработицата в региона

Търговско-промишлена и земеделска  палата – Ловеч се базира на принципите на доброволно участие и членство, автономност и самофинансиране. Ние работим в тясно сътрудничество с представители на местните власти и други неправителствени организации, както и с неправителствени организации и търговски палати в чужбина. Структурата на ТПЗП, обединява над 300 стопански субекта на територията на Ловешкия регион, независимо от формата на собственост.